Udziały w spółce

Ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Stanisława Stadnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „STACHBUD” Zakład Budowlany w upadłości sprzeda z wolnej ręki przysługujące masie upadłości:

  • 22 udziały w kapitale zakładowym STACHBUD sp. z o.o. we Wrocławiu (nr KRS 0000568743) o wartości nominalnej 50 zł każdy, za łączną cenę nie niższą niż 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych);

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek bankowy masy upadłości
o nr 73 1090 2499 0000 0001 4139 1525 w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 czerwca
2019 r.
Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 713390241, 698934460 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 lub wysyłając zapytanie na adres:
Oferty zgodne w wymogami regulaminu sprzedaży należy składać w terminie do 06 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: 53-201 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 07 czerwca 2019 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Regulamin sprzedaży

 


 

Powrót