Akcje „CFI Holding” S.A.

Ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Stanisława Stadnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „STACHBUD” Zakład Budowlany w upadłości sprzeda z wolnej ręki przysługujące masie upadłości:

  • 165.320 akcje w kapitale zakładowym „CFI Holding” S.A. we Wrocławiu
    (KRS 0000292030) w skład których wchodzą: 154.880 akcje o numerach B4709281-B4864160 oraz 10.440 akcje o numerach B8646641 – B8657080, za łączną cenę nie niższą niż 84.313,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście 00/100 zł)

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek bankowy masy upadłości
o nr 73 1090 2499 0000 0001 4139 1525 w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 czerwca
2019 r.
Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 713390241, 698934460 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 lub wysyłając zapytanie na adres:
Oferty zgodne w wymogami regulaminu sprzedaży należy składać w terminie do
04 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: 53-201 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 05 lipca 2019 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Regulamin sprzedaży

 


 

Powrót