Mieszkanie 3 – pokojowe (Maślice)

Ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w połączonym postępowaniu Anny i Mariusza Pawlak jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 179/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza z dnia 16 lutego 2018 r., wydanego zgodnie z art. 213 ust 1 w zw. z art. 206 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki:

– nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 54-104), przy ul. Koziej 29A/1, składającego się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni i łazienki, o pow. 71,37 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00239657/4, za cenę nie niższą niż 272 152,50 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 50/100) brutto.

1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data
wpływu) na adres

biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J.
Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy:

53- 201), w terminie do 19 kwietnia 2018 r.

2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII
GUp 179/16

w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z treścią przed

otwarciem koperty.

3. Oferowaną
nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu

dzwoniąc pod
nr tel. +48 515378077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres:

4. Warunkiem
uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej.

5. Wadium płatne jest na rachunek
bankowy masy upadłości: 70253000082056103250660001.

6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie
biura syndyka

pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w
godzinach od 8 do 15.30.

Informacje dostępne są też na stronie www.voymar.pl.

7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 20 kwietnia 2018 r.

8. Syndyk zastrzega sobie prawo
odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Powrót