Lokal użytkowy (Maślice)

Ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w połączonym postępowaniu Anny i Mariusza Pawlak jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 179/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza z dnia 16 lutego 2018 r., wydanego zgodnie z art. 213 ust 1 w zw. z art. 206 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki:

– nieruchomość w postaci lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 54-104), przy ul. Koziej 13a/1a, składającego się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego, przedsionku, magazynku i WC, o pow. 76,4 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00231254/3, za cenę nie niższą niż393 525,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto.

1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 19 kwietnia 2018 r.
2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu Sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII GUp 179/16 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.
3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. +48 515378077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
5. Wadium płatne jest na rachunek bankowy masy upadłości: 70253000082056103250660001.
6. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia20 kwietnia 2018 r.
8. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Powrót